A XXI.század Média Kft. Általános Szerződési Feltételei


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a XXI. század Média Kft. által értékesített reklámfelületekre, reklámhordozóra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, kivéve, ha az egyedi szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.
A XXI. század Média Kft. a www.nepszava.hu és a www.vasarnapihirek.hu internetes honlapon, teszi közzé az egyes Médiumokra vonatkozó, mindenkori hirdetési árakat, mérettáblát, technikai paramétereket.

Jelen ÁSZF a XXI. század Média Kft. reklámtevékenységébe tartozó valamennyi szerződésének részét képezi – a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában –, így a szerződés aláírásával a Megrendelő részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Írásba foglalt szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és visszaigazolással együtt jelenti a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződést.
A szerződésben az ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Grtv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény), az Fttv. (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény), a Tpvt. (tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény), a Médiatörvények [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)], valamint az Ekertv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény), továbbá a gazdasági reklámok magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseit, az egyes áruk, szolgáltatások reklámjára vonatkozóan speciális előírásokat tartalmazó egyéb jogszabályok, a Magyar Reklámetikai Kódex, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (médiahatóság) állásfoglalásaiból, határozataiból, iránymutatásaiból megismerhető gyakorlatát kell alkalmazni.


I. Fogalmak

Értékesítő: Az a személy, aki a Szolgáltató és a Megrendelő között közvetíti a szolgáltatást.
XXI. század Média Kft.: Jelenti a Népszava és Vasárnapi Hírek médiumokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokat és online felületeket, amelyekre a Megrendelő a szerződést a XXI. század Média Kft.-vel, közvetítésével vagy az alább megnevezett Szolgáltatók valamelyikével köti meg.
Szolgáltató: Aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámhordozóval) rendelkezik, ezekkel a reklámot közzéteszi, megismerteti (pl. időszaki lap kiadója, online médium üzemeltetője (tartalomszolgáltató), indoor hirdetési hálózat működtetője) – együtt: reklám közzétevője – és/vagy aki a reklámfelületet értékesíti.
Jelen ÁSZF alkalmazásában Szolgáltató: A XXI. század Média Kft. reklámfelületeit a kiadókkal, online tartalomszolgáltatóval fennálló jogviszonya alapján, közvetlenül, saját nevében értékesíti.
Médium/Média: A XXI. század Média Kft. által kiadott nyomtatott termékek és egyéb kiadványok (kiadványok), online termékek (weboldal).
Megrendelő: Akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve, aki a saját érdekében a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli – Reklámozó – (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró ügynökséget és reklámszolgáltatót).
Kereskedelmi közlemény: Olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése és a termékmegjelenítés.
Termékmegjelenítés: A kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg.
Reklám (gazdasági reklám/hirdetés): Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (fóliázás, behúzás, beragasztás stb.) (a továbbiakban együttesen: reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. A reklámokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az elektronikus hirdetésekre is.
Nyomtatott/print reklám: A Szolgáltató által kiadott nyomtatott Médiumban közzétett reklám.
Online reklám: A Szolgáltató által üzemeltetett online termékeken (weboldal) közzétett reklám.
A jelen ÁSZF alkalmazásában, amennyiben külön nem jelöli meg az adott megjelenítési formát, a „Reklám” szó használatakor, valamennyi megjelenítési formát érteni kell.
Reklámstatisztika: A reklámok megjelenés- és kattintás számát kreatívonként és megjelenési helyenként a Reklám közzétevője AD-szerverén rögzítő napi statisztika, amelyet a Reklám közzétevője az egyedi szerződésben meghatározott feltételek mellett bocsát a megrendelő rendelkezésére. Az egyedi szerződésben vállalt látogatottsági mutatók teljesítése méréséül, ha a Felek másképpen nem állapodnak meg, a Reklám közzétevőjének az online statisztikája az irányadó.
Támogatás (szponzoráció): Olyan hozzájárulás, amelyet valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújt a Szolgáltató(k) vagy médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.
Politikai reklám: Hirdetési ár fejében közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, fizetett politikai hirdetésként megjelenő közlés.
Net-net ár: A reklám felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ára.


II. A megrendelés és a reklámszerződés

1. Szolgáltató a Reklám megrendelését csak írásban (levél, fax, e-mail) – az erre szolgáló megrendelőn vagy a Megrendelő által írt megrendelés alapján – fogadja el.
2. A megrendelésben a Megrendelőnek meg kell neveznie:
– megrendelő teljes nevét, székhelyét (a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően), levelezési, illetve számlázási címét,
– megrendelő adószámát (a cégnyilvántartásban szereplő adattal egyezően), bankszámlaszámát, fizetési határidőt,
– megrendelő telefon- és faxszámait,
– megrendelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (címét és telefonszámát munkanapokon),
– megrendelő ügyfelének megnevezését (ha a megrendelő reklámügynökség, illetve a Megrendelő más személy megbízásából jár el). Amennyiben a megrendelést reklámügynökség vagy más megbízott adja, Szolgáltató jogosult saját maga meggyőződni az ilyen megrendelés valódiságáról,
– reklám tárgyát (témáját),
– a választott médiá(umoka)t,
– szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat,
– a külföldiek és a belföldi székhellyel vagy adószámmal nem rendelkező Megrendelők szintén kötelesek vállalkozásuk, illetve székhelyük vagy lakóhelyük azonosítható megnevezésére. Európai uniós adóalany esetén a közösségi adószámát is meg kell nevezni.
3. Nyomtatott, és online felületek esetében a Megrendelőnek – a 2. pontban foglaltakon túlmenően – megrendelésén fel kell tüntetnie a következő információkat is:
– megjelenés(ek) egyeztetett időpontját,
– megjelenés darabszámát,
– megjelenés méreteit,
– megjelenés helyeit,
– egyéb, a megjelenéssel kapcsolatos igényeket.
4. Amennyiben a Megrendelő a fenti (2-3. pontok) adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani.
5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklámozó adatait a Szolgáltató a reklám közzétételétől számított öt éven keresztül köteles nyilvántartani, és azokról a jogszabályban feljogosított szervezeteknek felvilágosítást adni.
6. A reklámszerződés azzal jön létre, hogy Szolgáltató a Megrendelő megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), 3 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A reklám közzétételére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. A reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.
7. Nyomtatott felületek esetében a Népszava c,. napilap kapcsán a megrendelésnek legkésőbb az első közzététel előtt 4 munkanappal, a Vasárnapi hírek c. hetilap kapcsán pedig 8 munkanappal meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a késedelmes megrendelésekben szereplő hirdetések megjelentetéséért nem vállal felelősséget.
8. Nyomtatott felületek esetében, amennyiben a Megrendelő konkrét időpontot nem jelöl meg hirdetési megrendelőjében, abban az esetben Szolgáltató megjelöli a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját, és az aláírt megrendelőt így visszaküldi. Amennyiben ezzel kapcsolatban a Szolgáltatóhoz két napon belül a Megrendelőtől írásbeli véleményeltérés nem érkezik, Szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelt és visszaigazolt hirdetés megjelenéséről szóló szerződés a megrendelés, valamint a jelen általános szerződési feltételek és a Szolgáltató hatályos tarifatáblázata alapján létrejött. A mindkettő fél által aláírásra nem került megrendelések teljesítéséért a Szolgáltató nem felel.
9. Nyomtatott felületek esetében, ha a megrendelésben szereplő konkrét reklámhelyek bármely okból nem biztosíthatók, a Szolgáltató írásban új időpont(ok)ra vagy reklámhelyekre tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a Megrendelőnek írásban kell nyilatkoznia. Ha az új hirdetési helyet illetően nem jön létre megállapodás, a Szolgáltató a megrendelést törli.

III. Reklám elkészítésének megrendelése a Szolgáltatótól

1. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatótól rendeli meg a Reklám elkészítését, szerkesztését, Szolgáltató rendelkezik a Reklám szerzői jogaival.
2. A Reklám elkészítésének fejében fizetendő díjat Szolgáltató mindenkori árlistája tartalmazza.
3. Szolgáltató jogosult ettől a díjtól eltekinteni, ellenkező értelmű írásbeli nyilatkozata hiányában azonban kizárólag a XXI. század Média Kft. Médiumokban való megjelenés esetére.
4. Szolgáltató fenntartja szerzői jogait.
5. Ha a Szolgáltató által készített hirdetést a Megrendelő más jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó médiumban is megjelenteti, a megjelentetéssel elfogadja az alábbi feltételeket:
– a megjelenéskor köteles feltüntetni a Szolgáltató nevét, mint a szerzői jog jogosultját,
– erről szóló írásos felhatalmazás hiányában a Reklám formátumán, megjelenésén változtatást nem eszközölhet,
– a kedvezményes díj fejében vagy térítésmentesen készített Reklám után Szolgáltató jogosult követelni a Reklám elkészítésének teljes díját.
6. Nyomtatott felület esetén, amennyiben a hirdetés elkészítéséhez a Megrendelő a Szolgáltató segítségét igényli, ezt a megrendeléssel együtt kell közölnie, hogy a munkák egyeztetésére, azok ellenértékének megállapítására és a munkák elvégzésére, majd jóváhagyására elegendő idő maradjon. A Szolgáltató az általa elkészített hirdetésekről csak a Megrendelő kifejezett kérésére küld lenyomatot. Amennyiben az azon szereplő határidőig korrigálva visszakapja azt, úgy a kért módosításokat figyelembe veszi. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem módosítja vagy nem válaszol, úgy Szolgáltató a hirdetést elfogadottnak tekinti.


IV. A reklámanyag átadása

1. Reklámanyag átadása nyomtatott felületek esetén:
1.1. A Megrendelő köteles a közzétételhez szükséges, megfelelő anyagokat (továbbiakban hirdetési anyag) az előre megadott határidőig (minimum a megjelenést megelőző 3 munkanappal megelőzően) a Szolgáltató által megadott címre hiánytalanul eljuttatni.
1.2. Nyomdakész hirdetési anyagnak minősül az elektronikus formában, PDF (kompozit CMYK, press quality), TIFF (min. 300 dpi, CMYK), JPG (min. 300 dpi, CMYK) fájlformátumban, CD-ROM-on leadott vagy e-mailen elküldött hirdetési anyag. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a kis betűfokozatú (8 pont alatti) színes vagy negatív szövegek, továbbá a fekete pozitív és negatív szövegek CMYK színösszetétel esetén a papírminőség és a rotációs technológia miatt pontatlanok lehetnek. Ugyancsak felhívja Szolgáltató a Megrendelő figyelmét, hogy a reklámanyagokról készült lenyomat (cromalin vagy proof) minősége lényegesen jobb az újságnyomó papíron megjelentethető minőségnél.
1.3. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad.
1.4. A Szolgáltató a Megrendelő megbízása alapján elkészíti a hirdetések megjelentetéséhez szükséges nyomdai előkészítést.
1.5. Az e pontban meghatározottól eltérően leadott hirdetési anyagok esetén a Szolgáltató technikai költséget számít fel, továbbá a hirdetések elkészítésekor végzett munkák költségét is a Szolgáltató a Megrendelő felé külön felszámítja. (Ennek összegét az átvételt követően, még a nyomdába adás előtt közli a Megrendelővel.)
1.6. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, a teljes hirdetési díjat azonban a Szolgáltató felszámítja.
1.7. Amennyiben a hirdetés közzététele a Megrendelő érdekkörében felmerült okból (pl. a reklámanyag késedelmes, hibás vagy hiányos leadása, az egyéb szükséges nyilatkozatok hiánya) marad el, a Szolgáltató a visszaküldött megrendelésben szereplő összeget leszámlázza, azokat a Megrendelő köteles kifizetni.
1.8. Folyamatos megrendelés esetén, amennyiben a Megrendelő a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
2. Reklámanyag átadása online display felületek esetén:
2.1. A Megrendelő köteles a megrendelését a Vasárnapi Hírek esetében a kampány indítása előtt minimum 5 munkanappal, a Népszava esetében 3 munkanappal leadni, a közzétételhez szükséges, megfelelő anyagokat pedig JPG, GIF vagy HTML 5 fájlformátumban eljuttatni Szolgáltatónak a kampány indítása  előtt, minimum 3 munkanappal, e-mailben.
2.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy toplayer HTML 5 kreatívok esetében a kreatívon el kell, hogy helyezzen működő „X” bezáró gombot, illetve úgy kell a kreatívot megszerkesztenie, hogy az animáció utolsó frame-je zárja be a kreatívot. Hangos kreatív esetén, a kreatívon hangkikapcsoló gombot kell elhelyeznie a Megrendelőnek, amelynek alapállapota alapértelmezetten „kikapcsolt” kell legyen.
2.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a display banner vagy a toplayer mérete maximum 60 kByte lehet.
3. Reklámanyag átadása online PR-cikk esetén:
3.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy PR-cikkhez szükséges képeket JPG fájlformátumban, 800x600 pixeles méretben, 72 dpi-s felbontásban, maximálisan 300-400 Byte-os méretben és képaláírással ellátva kell biztosítania Szolgáltató részére.
3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználó a nyitó oldalon elhelyezett 300x250-es bannerre kattintva éri el a cikket.
3.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PR-cikk leadje maximum 200 karakter, a cikk pedig maximum 800-1000 karakter lehet.


V. A megrendelt, illetve elkészített reklámok lemondása, módosítása

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a Reklámot tartalmazó adott Médium megjelenési és teljesítési időpontjától függ, ezért lehetséges, hogy a visszaigazolás után már nem élhet ezen jogával, mert arra a lemondási határidőt követően kerül sor.
2. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló értesítés a XXI. század Média Kft.-hez megérkezett.
3. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás.
4. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Megrendelőt terhelik.
5. Az értesítések megtörténtét és időpontját illető vita esetén a jelen ÁSZF kézbesítésre vonatkozó szabályai az irányadók.
6. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem köteles, az kizárólag a Szolgáltató döntésétől függ.
7. A módosítás végrehajtásának díjtételeit, amennyiben azt a hirdetési árak nem tartalmazzák, az egyedi szerződésben határozza meg a Szolgáltató, ennek hiányában a módosítási igény közlésekor állapodik meg a Megrendelővel.
8. Ha a módosítás már nem kivitelezhető, illetve a lemondás már nem fogadható el – amennyiben a Felek egyedi szerződése másként nem rendelkezik –, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé vagy – lemondás esetén – nem teszi közzé.
9. A jelen fejezetben meghatározott bármelyik esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
10. Lemondás nyomtatott felületek esetén:
10.1. Megrendelő a visszaigazolt megrendeléseket csak írásban, a 10.2. pontban foglalt kötbér megfizetése mellett mondhatja le.
10.2. Ha a lemondás a Népszava c. napilap kapcsán a közzétételt megelőzően:
– 5 munkanapon túl érkezik, a lemondás térítésmentes,
– 5 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 25%-a,
– 4 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 50%-a,
– 3 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 100%-a.
Ha a lemondás a Vasárnapi Hírek c. hetilap kapcsán a közzétételt megelőzően
- 8 munkanapon túl érkezik, a lemondás térítésmentes,
– 8 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 25%-a,
– 5 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 50%-a,
– 3 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 100%-
10.3. A kötbér és költségfizetés szempontjából a lemondás napja az a nap, amikor az írásbeli lemondást a Szolgáltató kézhez veszi.
10.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa igénybe nem vett hirdetési felületet másnak átengedje.
11. Lemondás online felület esetén:
11.1. Megrendelő jogosult a megrendelt reklámot a Szolgáltató visszaigazolásában megjelölt időpontig, minden jogkövetkezmény nélkül lemondani (elállni a szerződéstől) vagy a megjelenés időpontját módosítani.
11.2. A módosítási igény elfogadása kizárólag a Szolgáltató döntésétől függ.
11.3. Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a megrendelés szerinti net-net ár 100%-ának megfelelő összegű bánatpénz megfizetésére köteles a Megrendelő.


VI. A megrendelés, illetve a reklám visszautasításának joga

1. A Szolgáltató kizárólagos joga annak megítélése, hogy egy Reklám nem tehető közzé, akár egy vagy több miatt az alábbi okból/okokból:
– jogszabályba és/vagy a jelen ÁSZF vagy a Felek egyedi szerződése bármely pontjába ütközik, és/vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit; a médiahatóság vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalosan, akár informálisan – kifogásolt;
– a Szolgáltató saját közlésének megtévesztő látszatát keltő;
– a Médium, illetőleg a Szolgáltató arculatával, szellemiségével nem egyeztethető össze;
– a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit bármilyen módon sérti,
– technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető.
2. Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött egyedi szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani, a közzétételt megtagadni, még abban az esetben is, ha azokat korábban visszaigazolta. Minderről azonban a hirdetési anyag megismerését követően haladéktalanul, nyomtatott és online reklám esetén legkésőbb 5 napon belül írásban vagy hangrögzítéssel, telefonon köteles értesíteni a Megrendelőt, mely értesítésben köteles röviden közölni a megtagadás okát is.
3. Az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Megrendelő – harmadik személy érdekében megrendelt reklám esetén a Reklámozó nyilatkozatát szolgáltatva – nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e, és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
4. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon megteszi.
A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Megrendelő nem tesz eleget nyilatkozattételi –nyilatkozatszolgáltatási – kötelezettségének, illetve jogosult a határidő után a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
5. Ha a Megrendelő vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Reklám valamely vonatkozó jogszabály, a Magyar Reklámetikai Kódex, illetékes hatóság rendelkezéseibe, álláspontjába ütközik, és Megrendelő a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Ha a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.
6. Ha az azonnali hatályú felmondásra, a fenti okok bármelyike miatt, így különösen, de nem kizárólag a Megrendelő nyilatkozattételi, nyilatkozatszolgáltatási kötelezettségének az elmulasztása, kért információ szolgáltatásának az elmulasztása, a Reklám jogszabályba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Reklámozó köteles a Szolgáltatónak a Reklám teljes net-net árának megfelelő összegű kötbért fizetni.
7. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató levélben terheli a kötbért a Megrendelőre 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.
8. A jelen fejezetben meghatározott bármelyik esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
9. A megtagadás közlésével a Szolgáltató és a Megrendelő között az adott reklámra vonatkozó szerződés azonnali hatállyal felmondásra került.


VII. A Reklám közzététele

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Reklámjaiban (ideértve a behúzó, befűzött anyagként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Szolgáltató, a Médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Reklám nem keltheti a közönségben azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne, kivéve, ha a Felek kifejezetten ebben állapodtak meg.
2. A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, irányelvek, etikai előírások rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Reklám szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a fentiek szerinti javításokat nem végzi el, és a Reklám a Megrendelő által átadott szöveggel kerül közzétételre.
3. Ha a megfelelő időben leadott Reklám a Megrendelőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a Reklámot azonos Médiumban, azonos terjedelemben, idősávban, számban megjelentetni.
4. Amennyiben a Megrendelő nem kér – egyedileg pontosan meghatározott – elhelyezést, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.
5. Nyomtatott felület esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Megrendelőt. Ha a hirdetés speciális elhelyezési, illetve egyéb fix helyen történő megjelenési igényét a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, abban az esetben a Szolgáltató csak a hirdetés alapárát számlázza ki, Megrendelő azonban egyéb visszatérítésre, engedményre, kártérítésre nem jogosult.
6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklám vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.
7. Ugyanazon Reklámozó különböző termékeinek egyazon hirdetési oldalon, indoor felület esetén egy helyiségben és/vagy épületben való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható. A Reklám elhelyezésére vonatkozó, egyedileg meghatározott igényt a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. Az egyedi elhelyezést Szolgáltató egyedi felár ellenében vállalja.
8. Amennyiben az egyeztetés ellenére a reklám nem a kért helyen jelenik meg, a megállapodásban megjelölt, egyedileg meghatározott helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesíti, azonban a Szolgáltatóval szemben kárigény emiatt nem érvényesíthető.
9. PR-cikk úgy tehető közzé, hogy annak reklám jellege a fogyasztó számára egyértelmű legyen. A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR-cikket erre utaló módon – hirdetés, PR-cikk megjelöli. Amennyiben a megjelenítendő PR-cikket, anyagot a Reklámozó bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a fenti módon köteles a megjelölésre. A PR-cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR-cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.
10. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen.
11. A Reklámokon, a vonatkozó jogszabályokban előírt tájékoztató szövegeket, az előírt formában, terjedelemben és méretben a Szolgáltató minden esetben feltünteti, az ehhez szükséges adatokat a Megrendelő szolgáltatni köteles.
12. Politikai hirdetés esetén a Szolgáltató „Fizetett politikai hirdetés” felirattal, közléssel jelöli meg a Reklámot.
13. Online hirdetés esetén Szolgáltató vállalja, hogy azonos oldalon, a Megrendelő által írásban megjelölt konkurens reklámozó Reklámját nem közli.
14. A Szolgáltató a Megrendelőtől átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot, PR-cikket, online hirdetés anyagát (együtt: hirdetési kézirat) csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kívánságára és költségére és csak az utolsó megjelenés dátumától számított három hónapon belül küldi vissza. Ezen anyagok megőrzésére a Szolgáltató a Megrendelő felé semmilyen kötelezettséget nem vállal. Megrendelő a reklámszerződés létrejöttével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hirdetési kéziratban szereplő szerzői alkotásokat mint reklámcélú műveket Szolgáltatók bármelyike – Megrendelő érdekében, korlátlan alkalommal – Médiáiban korlátlan alkalommal közzétegye, adathordozóin tárolja. Megrendelő arra is feljogosítja Szolgáltatók bármelyikét, hogy az itt említett felhasználás kiterjedjen az adott Médium (reklámhordozó) reklámozására, a hirdetési szolgáltatás reklámozásához szükséges mértékben.


VIII. A Reklám ellenértéke (díjak)

1. A XXI. század Média Kft. az egyes Médiumokra árlistát – hirdetési árak – alkalmaz. Az árjegyzékekben feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, így a szolgáltatást a számlázás időpontjában terhelő áfa a számlában felszámításra kerül.
2. A Szolgáltató az olyan megrendeléseket, amelyekre még nem rendelkezik érvényes árlistával, azzal igazolja vissza, hogy ezekre a mindenkor érvényes árait jogosult érvényesíteni, illetve amennyiben rendelkezésére állnak az árképzéshez szükséges információk, a visszaigazolásban közli az előzetesen egyeztetett árakat.
3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is.
4. A reklámárak megváltoztatása esetén Szolgáltató az új árakat a változás hatálybalépését megelőzően legalább 4 héttel írásban megküldi a Megrendelőnek, illetőleg felhívja a figyelmét az árváltozásra.
5. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén Szolgáltató a szerződésben megállapított árakat alkalmazza.
6. A mennyiségi engedmény mértékét a felek között létrejövő mindenkori megállapodások tartalmazzák.


IX. Fizetés feltételek

1. Szolgáltató a Reklámozó felé a számlákat – Melléklet, illetőleg egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi módon állítja ki:
1.1. A nyomtatott sajtóban megrendelt hirdetések után, a megjelenés teljesítési napjával (azaz a tényleges teljesítés napjával), az általános szabályok szerint történik a számlakiállítás. A kiállítástól számított 8 naptári napon belül köteles a Reklámozó kiegyenlíteni.
1.2. Online hirdetések esetében az elszámolás a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa) 58. §-a szerint, kampányonként külön számlában, legalább havonta a hó utolsó napjával, tört hónap esetén az utolsó megjelenés napjával történik, a mindenkori felhasználás alapján. Ez esetben a teljesítés időpontja megegyezik a számlában feltüntetésre kerülő fizetési határidő utolsó napjával. A kiállítástól számított 8 naptári napon belül köteles a Reklámozó kiegyenlíteni.
2. A Szolgáltató nyomtatott kiadványai esetében a számlához támpéldányt mellékel.
3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301-301/A §-ba foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltatók bármelyike jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltatók bármelyike jogosult számlakövetelését bármikor érvényesíteni.
4. Szolgáltató az alábbi esetekben, saját döntésétől függően, jogosult előrefizetést kikötni:
– olyan Megrendelő esetében, akinek a megrendelés napját megelőző 1 éven belül a XXI. század Média Kft. által képviselt egyik Médiumban sem jelent meg Reklámja;
– olyan Megrendelő esetében, aki a XXI. század Média Kft. által képviselt médiumok bármelyikével szemben a megrendelés napját megelőző 1 éven belül fizetési vagy számlaadási késedelembe esett, vagy – amikor a céginformáció alapján nem ítélhető meg a Megrendelő cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége,
– ha a támogatói megállapodás vagy a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz,
– a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a már létrejött egyedi reklámszerződés időtartama alatt bármikor.
5. Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja.
6. A Szolgáltató a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni és az ebből eredő késedelemért semmilyen kártérítéssel nem tartozik Megrendelőnek.
7. A fizetés akkor teljesített, amikor a számla teljes, késedelem esetén, a késedelmi kamattal növelt ellenértékének jóváírása megtörténik a számlán megadott bankszámlaszámra. A számlára vonatkozó kifogás csak a kifogásolt tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.
8. A számlával kapcsolatos kifogásokat annak kézhezvételétől számított 5 naptári napos jogvesztő határidőn belül kell írásban közölni. Ezen határidőn túli reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában figyelembe venni, így a nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy a számla kézhezvételét követő 6. naptól kezdődően szavatossági vagy más igényt nem érvényesíthet, és ezzel összefüggésben beszámítással sem élhet.
9. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve, ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, Szolgáltató jogosult az esedékes számla, illetve előleg megfizetéséig újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Megrendelő további reklámjainak átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött egyedi reklámszerződéseket azonnali hatállyal felmondani vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltató a jelen pontban szabályozott megtagadásra, felfüggesztésre, illetve felmondásra, a csőd, felszámolás esetét kivéve, eredménytelen előzetes írásbeli felszólítás után jogosult. Ezen intézkedésért a Szolgáltató nem tartozik kártérítéssel.
10. Szolgáltató 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult a Reklám árából esetlegesen nyújtott kedvezményt is kiszámlázni; a 60 napon túli fizetési késedelmek pedig automatikusan kerülnek át jogi útra (behajtási szakaszba, fizetési meghagyásos, felszámolási, illetve egyéb bírósági/hatósági eljárás megindításának szakaszába).
11. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a 30 napon túli, illetve legalább két 15 napon túli fizetési késedelem esetén a Megrendelő minden le nem járt fizetési kötelezettsége automatikusan esedékessé válik.
12. Amennyiben a felek között folyamatos szolgáltatásra irányuló szerződés van hatályban és a hirdető a fizetéssel késedelemben van, Szolgáltató mindaddig megtagadhatja újabb hirdetés közzétételét, amíg a Megrendelő az összes lejárt és le nem járt esedékességű tartozását nem rendezi. Ez a szabály akkor is megfelelően alkalmazandó, ha a Megrendelő a hirdetéseket egyenként, folyamatos szerződés nélkül rendeli meg.
13. Megrendelő egy vagy több megrendelése, illetve részletfizetése esetén, bármely fizetési határidő túllépése esetén Szolgáltató minden új megrendelés tekintetében jogosult egyoldalúan módosítani a fennálló fizetési módot, illetve a biztosított kedvezményeket.
14. Fenti pontok (9–13.) alkalmazása esetén Szolgáltató nem tartozik kártérítéssel.


X. Felelősség a Reklámért

1. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy bármilyen jogi formában létező személy jogait (így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat), nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, nem sérti az Smtv., illetve az Mttv. rendelkezéseit, illetőleg megfelel az egyes termékek, szolgáltatások reklámozásának feltételeire vonatkozó speciális jogszabályi előírásoknak.
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség.
3. A felek szintén kifejezetten nevesítik, hogy kizárólag a Megrendelő tartozik  felelősséggel a versenytársakkal vagy más személyekkel szemben azért, hogy a Reklámban szereplő árura vagy szolgáltatásra vonatkozó állítás helytálló.
4. A Megrendelő korlátlan felelősséget vállal a megrendeléskor általa közölt adatok, bemutatott okiratok, az áru megfelelőségi nyilatkozata tartalmának a valódiságáért.
5. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza, illetve a hirdetésben szereplő művek felhasználásáról a szerzőkkel megállapodott. A Szolgáltatót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Az ezzel kapcsolatos igényekért kizárólag a Megrendelő köteles helytállni.
6. A Szolgáltató a részére átadott reklámanyagot szerzői és médiajogi, sajtó-, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi,  az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény Megrendelőt terheli.
7. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával (a megrendelés aláírásával) kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok (így különösen a médiahatóság, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Versenyhivatal által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
8. A Megrendelő szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
9. A Megrendelő szavatol azért, hogy a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó reklám nem ütközik a vonatkozó jogszabályba, a termék nem vényköteles, nincsen azonos nevű vényköteles termék forgalomban, nem tartalmaz a vonatkozó jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot, ára nem támogatott, Magyarországon forgalomba hozható, rendelkezik érvényes forgalombahozatali engedéllyel, valamint, hogy amennyiben a Reklám(ok) különleges táplálkozási célú élelmiszerre, testtömegcsökkentés céljára készült csökkentett energiatartalmú élelmiszerre, étrend-kiegészítőre vonatkoznak, úgy a reklámozott termék és az átadásra kerülő kézirat megfelel e termékek reklámozására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
10. A felek szintén kifejezetten nevesítik, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat megfogalmazó 14–22. §-ában lefektetett rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik.
11. A megjelent Reklámért a Reklámozó a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen felel a Grtv.-ben és az Fttv.-ben meghatározott kivételekkel.
12. Az Ekertv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó mint elektronikus hirdető és a Szolgáltató mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.
13. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből, továbbá a Szolgáltatónak az Smtv. és Mttv. alapján fennálló felelősségéből származó mindazon szankciót, kártérítést és költséget, továbbá megtérít minden ezekkel kapcsolatos kárt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
14. Megrendelőnek fenti megtérítési kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a Szolgáltatónál egy ilyen igénnyel kapcsolatosan kényszerűen felmerülő költségeket (pl. külső  jogi tanácsadók díja) megelőlegezze.
15. Megrendelő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy kizárólag a Megrendelővel szemben érvényesítse igényét.
16. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
17. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megrendelő a további hirdetésért is a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt és szavatolja, hogy jogosult a Reklámot a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.
18. A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok és minőségtanúsítás-nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító Reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Grtv.-ben meghatározott kivételekkel.
19. Megrendelő az eljáró hatóság felhívására a Reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megrendelő az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kár megtérítésére köteles.
20. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozva a Reklám közzétételének felfüggesztését kéri, a Szolgáltató haladéktalanul egyeztetést kísérel meg a felek között. Ennek eredménytelensége esetén a harmadik személy – választása szerint – etikai vagy jogi eljárást kezdeményezhet, amelynek befejeződéséig a reklám közzétételét a Szolgáltató felfüggesztheti.XI. Szolgáltató hibás teljesítéséért, okozott károkért való felelőssége

1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Reklám a XXI. század Média Kft. és/vagy a Szolgáltató hibájából tévesen, hibásan vagy nem a megrendelt időpontban, médiumban jelenik meg vagy nem jelenik meg, úgy kérheti a Reklám megismétlését, közzétételét. Ezen túlmenően a XXI. század Média Kft./Szolgáltató a reklámok megjelentetésével kapcsolatban anyagi felelősséget nem vállal.
2. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy XXI. század Média Kft.-vel/Szolgáltatóval szemben kárigény, a fentiek szerint, csak a Reklám ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan.
3. A XXI. század Média Kft. és/vagy a Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra, azok a fentiek szerinti reparációjára korlátozódik, és XXI. század Média Kft. és/vagy a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.
4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetési árakban, illetve az egyedi szerződésekben meghatározott reklámárak az ÁSZF-ben meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva [Ptk. 314. § (2) bekezdés].
5. A Megrendelő mindennemű reklamációt, kárigényt a Reklám első megjelenését, sugárzását követő 5 (öt) naptári napon mint jogvesztő határidőn belül köteles a XXI. század Média Kft.-nek/Szolgáltatónak írásban bejelenteni, amely határidő után bejelentett hibákért, károkért XXI. század Média Kft. és/vagy a Szolgáltató nem felel.
6. Ha a Megrendelő által számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák Szolgáltatónak történt átküldésekor nem voltak vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők és emiatt a Reklám hibásan jelenik meg, Szolgáltató a hibás teljesítésért nem felel.
7. A Szolgáltató a Reklám leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Reklámozóval előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja.
8. Minden egyéb, a Szolgáltató vagy a nyomda (illetve egyéb médium előállítója) terhére róható súlyos teljesítési hiba esetén a Megrendelő a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti Szolgáltatótól, míg kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű kedvezményre vagy megjelenésre tarthat igényt.
9. Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Reklám közzétételéért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
10. Speciális szabályok nyomtatott felület esetén: mértékének meghatározása véletlenszerű kiválasztás és megvizsgálás alapján történik:
10.1. A Szolgáltató felelőssége kizárt és a Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
10.2. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredeti anyagok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek. Az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg- és/vagy színhibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Reklámozó hibás teljesítésre hivatkozva díjcsökkentés iránti igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
10.3. A vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését a Megrendelő köteles bizonyítani.


XII. Vegyes rendelkezések

1. A kézbesítés szabályai:
1.1. A Szolgáltató a Megrendelő részére szóló visszaigazolásokat, ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okiratokat arra a címre küldi, amelyet Megrendelő megadott a megrendelőben, szerződésben. Ilyen cím hiányában Szolgáltató a Megrendelő székhelyére, illetve postacímére küldi az értesítéseket.
1.2. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldendő értesítéseket csak abban az esetben postázza ajánlott levélben, illetve tértivevénnyel, ha ezt Megrendelő kifejezetten kéri.
1.3. Az ellenkező bizonyításáig a szerződő felek a Szolgáltató postakönyvét, fax-, szerver-visszaigazolását fogadják el hitelesnek mind a kimenő, mind a beérkező értesítésekkel kapcsolatban.
1.4. A Szolgáltató részére küldendő értesítéseket – hacsak Szolgáltató kifejezetten mást nem határoz meg – a Szolgáltató céges levélpapírjain feltüntetett címre kell megküldeni.
1.5. A Szolgáltató valamely, a Megrendelő által teljesítendő értesítési kötelezettséget olyan nappal tekint teljesítettnek, amilyen dátummal az értesítés kézhezvételéről szóló bejegyzés Szolgáltató postakönyvében szerepel, kivéve az olyan értesítéseket, amelyeket Megrendelő tértivevénnyel vagy ajánlott levélben küld meg, mely esetekben a kézhezvétel időpontja az a nap, amikor Szolgáltató a tértivevényt aláírta, illetve az ajánlott küldeményt a posta képviselőjétől átvette. Ha a postai kézbesítés sikertelen, a feladást követő 5. napon a levélpostai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevénnyel feladott küldemény „nem kereste”, „nem vette át”, „címzett ismeretlen”, „nem fogadta el”, „cím elégtelen” jelzéssel vagy más, a kézbesítés meghiúsulására utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
1.6. Megrendelő a Szolgáltató részére szóló értesítéseket köteles írásban megtenni, kivéve az olyan eseteket, amikor ez elfogadhatatlan késedelmet okozna.
1.7. A Szolgáltató jogosult az általa teljesítendő értesítési kötelezettségeit telefonon, szóban megtenni azzal, hogy az ilyen értesítést később írásban köteles megerősíteni. Ilyen értesítési mód esetén Szolgáltató jogosult a közlést rögzíteni, és ezt a szerződő felek elfogadják.
1.8. A Szolgáltató, illetve Megrendelő jogosult az értesítéseket kézbesítő, e-mail, fax útján is közölni.
2. Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő és kapcsolattartójának azonosításához szükséges és elégséges adatokat.
3. Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul a megrendelésben megadott adatainak Szolgáltató vagy alvállalkozója, megbízottja általi kezeléséhez és feldolgozásához.
4. Szolgáltató a szerződések megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.
5. Mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titokként kezelni, és azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.
6. Amennyiben Megrendelő valamilyen terméket ajánl fel Szolgáltató részére (annak érdekében, hogy ez Megrendelőt népszerűsítse, vagy, hogy azt Szolgáltató valamilyen általa vagy a Megrendelővel közösen szervezett nyereményjátékhoz felhasználja), a felajánlott termékek után a nyereményadó fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli.
7. Az esetleges vitás kérdésekben – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződés, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell alkalmazni.
8. Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben elérni kívánt célra figyelemmel, vitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
9. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. január 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatálybalépéséig maradnak hatályban, az esetleges módosításokról XXI. század Média Kft. azok hatálybalépése előtt értesítést küld a Megrendelő részére.
10. Jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a Reklám keretszerződésben, illetve az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, az elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.nepszava.hu internetes portálon kerül közzétételre.

Budapest, 2018. január 1.