A kormányzatot behálózni látszó kor- rupció kérdése jószerével az egyetlen kampánytéma, amely kihallatszik a köz- pénzből finanszírozott sorosozásból. Hódmezővásárhely után már az is látszik, az állami-családi, bűnszervezetben elkö- vetett költségvetési csalás gyanúja a bi- zonytalanokat is kiugrasztja a fotelből.

Ráadásul – vagy éppen ezért – a kor- rupció  elleni  fellépés  képes  egységbe kovácsolni  az  MSZP–LMP–Jobbik  triót is,  képviselőik  együtt  mentek  Kalocsára Elios-dokumentumokért. De jó ötlet-e az ellenzéki pártok által javasolt korrupció- ellenes ügyészség, ha ez azzal a veszéllyel járhat, hogy onnantól két Polt Péter ül két vádhatóság  élén,  ne  adj’  Isten  vállvetve szabotálva a bűnüldözést?

Hatóság helyett hatékonyság

A  Transparency  International  (TI)  Ma- gyarország évek óta ellenzi a korrupcióel- lenes ügyészség felállítását. Ligeti Miklós jogi  igazgató  közlése  szerint  azért,  mert szerintük  a  meglévő  hatóságokat  kell rendbe tenni, és ha szükséges, megerősí- teni és „tisztességesíteni”.
„Emellett nemcsak az az érv hozható fel, hogy egy újabb ügyészség a meglévő sorsára juthat, hanem logikai érvek is megfogalma- zódnak.  Magyarországon  jelenleg  tucatnyi azoknak  az  állami  hatóságoknak  a  száma –  az  ügyészségtől  a  rendőrségig  és  annak nemzeti védelmi szolgálatáig, a NAV nyomo- zóhatóságától  a  titkosszolgálatokig,  a  kör- nyezetvédelmi, a közlekedési vagy a média- hatóságig  –,  amelyeknek  korrupcióellenes hatáskörük van. Az információ, amiből dol- goznak, véges. Ebben a „túlhatóságosodott” környezetben egy újabb szervezet ugyanazt az információmennyiséget tudná használni. Elszívnák egymás elől az információt, és így egyikük sem lenne hatékony. Ezt a problé- mát egy újabb hatósággal nem lehet megol- dani” – magyarázta Ligeti Miklós.

Jó „poltpéterek” kellenek

A meglévő szervezeti és eljárási megoldá- sok működéséhez jó „poltpéterek” kelle- nek,  fogalmazott  a  jogi  igazgató.  „Lenne mit  javítani  a  szervezeti  vagy  az  eljárási rendszeren,  de  nem  új  hatóság,  hanem például közérdekű bejelentővédelem kell, amivel  több  információ  keletkezhetne.” A  kulcskérdés  ugyanis  az,  hogyan  szer- zünk  információt  a  korrupcióról.  Erről a  jelenségről  általában  csak  akkor  lehet bíróság előtt, hatósági eljárásban felhasz- nálható  bizonyítékot  szerezni,  ha  valaki beszél, vagy ha van hatékony felderítési, ha úgy tetszik, titkosszolgálati módszer.

Ligeti  Miklós  úgy  látja:  az  ügyészség- nek minden eszköz a rendelkezésére áll, amivel  a  jelenleginél  hatékonyabban  le- hetne  üldözni  a  visszaéléseket.  „Sokkal inkább a hajlandóság, semmint a képesség hiányzik.  Elképzelhető,  hogy  a  jelenleg nem  elégséges  hajlandóságot  csak  szer- vezeti  vagy  személyzeti  változásokkal lehetne  megteremteni”  –  mondta  Ligeti Miklós.
Az  igazgató  szerint  a  legfőbb  ügyész esetleges elmozdítása nem érdemi kérdés, mert a helyzet nem Polt Péteren, hanem a  mindenkori  legfőbb  ügyészen  múlik. „A  magyar  ügyészség  demokratikus  mű- ködésének  viszonylagos  gyengeségét  az is mutatja, hogy a rendszerváltás óta két jelentős  legfőbb  ügyészi  korszakról  be- szélünk, Györgyi Kálmánéról és Polt Pé- teréről. A hosszú mandátumok kérdése is újragondolást igényel. Számos szervezeti változtatást is véghez kell vinni az ügyész- ségen  olyan  intézményi  megoldásokért, amelyek a mindenkori legfőbb ügyészek- től függetlenül garanciálissá teszik a mű- ködést.”
Ez az a követelmény, amit a GRECO (az Európa Tanács által létrehozott Korrup- ció Elleni Államok Csoportja) úgy foglalt össze, hogy az ügyészségen belül is ki kell építeni  a  fékek  és  ellensúlyok  rendsze- rét. Ez lényegesebb és fontosabb, mond- ja  a  TI-igazgató,  minthogy  létrehozzunk egy  különös  hatáskörű  korrupcióellenes ügyészi szervezetet.

Megüzente a kormány
Ligeti    Miklós    szerint    az  Európai    Ügyészi    Hivatal- hoz csatlakozás – vagy Ma- gyarország  esetében  ennek elmulasztása    –    üzenet    a kormányok    részéről,    hogy elhatározottak-e a nem- zeti szinten kezeletlenül maradó korrupció,  visszaélés, az  uniós  források megcsapolása  elleni  hatékonyabb fellépés iránt. Arra  a  kérdésünkre,      várha-
tó-e, hogy ebben a  kormányzati felállásban  az ügyészség  elkezd      dolgozni, és    az    apátiába került   emberek (akik          szerint minden        kormány   lop)   ismét  bízni  kezdenek,      Ligeti elmondta: a remény hal meg utoljára, az ügyészség  is  bármikor  öntudatra  ébred- het.
„Polt Péter legfőbb ügyésznek a jogsza- bályok komoly, az egyedi ügyekben indí- tott eljárásokra is kiterjedő befolyást en- gednek, és bármikor dönthet úgy, hogy él a rendelkezésére álló lehetőségekkel. Hogy mi  magyarázza  a  nem  ritka  tétlenséget, az ügyészség sokszor tétova eljárását, azt nem tudom. De a kormány hivatalosan és szabályosan legfeljebb a törvények meg- változtatásával  tud  hatni  az  ügyészség működésére, egyedi eljárásokba azonban szabályosan semmilyen módon nem tud beavatkozni, hiszen a két hatalmi intéz- mény egymástól szétválasztva működik” – fejtette ki. Vagyis, ha létezik kormány- befolyás az ügyészség működése felett, az csak informális kontrollokkal tud megva- lósulni. Ha azonban az ügyészség kilép a jelenlegi,  sokszor  passzív  keretek  közül, a  kormány  az  ellen  nem  fog  tudni  sem- mit sem tenni. Hiába van a kormánynak rendőrsége,  azt,  hogy  a  rendőrség  mint nyomozóhatóság a büntetőeljárásban mit tesz, azt a vádemelésig az ügyész mondja meg. És az ügyész munkájába nem szól- hat bele a kormány. A mostaninál sokkal aktívabb  ügyészi  tevékenység  nagyon  is fontos  lenne,  mert  hozzájárulna  ahhoz, hogy a korrupció ne maradjon következ- mények nélküli.
Ligeti  Miklós  szerint  a  leggyorsabb eredményt  kétségkívül  a  bűnüldözéstől lehet  remélni,  mert  az  elmúlt  években felszínre  került  számos  botrány  (négyes metró, Simonka-ügy, Elios-tenderek, kü- lönféle  vagyonnyilatkozati  botrányok), amelyeket ki kellene vizsgálni. Ez ismét csak az ügyészség felelősségét veti fel.
„De  ezek  az  ügyek  az  össztársadalmi szintű   korrupció   szempontjából   csak   a felszínt   karcolgatják,   hiszen   rendbe
kellene    tenni    az    infor- mációszabadság,          a bejelentővédelem, a kampányfinanszí- rozás,  a  vagyony- nyilatkozatok,  a lobbiszabályozás kérdéskörét  és még  nagyon  sok minden  mást  is. Ha  a  magyarországi  lenne a világ legjobb ügyészsége, akkor  is  csak a  büntetőjog- hoz lenne köze, a   felsoroltak- hoz  nem”  –  véli  a Transparency  Inter- national  jogi  igazgatója.

Felemészti  a  növekedést.  Magyarországon az európai átlagot jócskán meghaladó mértékű korrupció annyira általános, hogy az már a gaz- dasági növekedést is negatívan befolyásolja. Egyebek között erre jutott idei országjelentésében az Európai Bizottság (EB). A jelentés szerint javul- tak a szegénységgel kapcsolatos bizonyos muta- tók, de a kiszolgáltatott csoportok helyzete nem változott: aki szegény volt, az szegény is maradt. Aggasztónak tartja a bizottság azt is, hogy a kor- mány gyakran kritizálja a bíróságokat, tehát poli- tikai nyomás nehezedik az igazságszolgáltatásra.
79%
– a megkérdezettek ekkora arányban tartanák jónak a korrupcióellenes ügyészség hazai létrehozását, és ezt még a Fidesz-szavazók 70
százaléka is támogatná, derült ki a Závecz Research minapi felméréséből. Az emberek nagy része elítéli a korrupciót, de belefásult a témába. Tiborcz Istvánt, a miniszterelnök vejét az ország harmadik legkorruptabb személyének tartják Mészáros Lőrinc és Andy Vajna után.

Címkék: korrupció

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!